ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI !

Odwiedź też fanpage na FB

 


Strona główna
ZŻWP ZG
Info z WZW i Kół
Władze WZW
Historia WZW
Informacje bieżące
Bibliografia
Kontakt
Galeria zdjęć
Do pobrania
Ciekawe linkiPieśń ZŻWP

Autor: płk Jan Chojnacki
Wykonanie: Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego


STATUT ZŻWP


Zmiany w Statucie
po XII Krajowym Zjeździe Delegatów ZŻWP

 

WITAMY NA STRONIE INFORMACYJNEJ

WZW ZŻWP


RZĄD ZACZĄŁ ZAJMOWAĆ SIĘ "DRUGĄ EMERYTURĄ"

Wielu członków Związku zainteresowanych jest problemem tzw. "drugiej emerytury". W załączeniu poniżej link do pobrania i wykorzystania - protokół z posiedzenia  sejmowej Komisji ds. Petycji  w dniu 25 kwietnia 2024 r. obrazujący aktualny stan i kierunki dalszych prac.

Po raz pierwszy podjęto temat w 2016 roku, ale bezskutecznie. Link do naszego artykułu.

Tutaj do pobrania protokół


 

 

 

Do pobrania: załączniki do Decyzji nr 32/MON


ODPOWIEDŹ NA PISMO Z MON

 


Pismo skierowane do władz państwowych RP

MARSZAŁEK SEJMU

PREZES RADY MINISTRÓW

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

    Panie Marszałku, członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zrzeszeni w Kole Pancerniak i innych kołach w Wielkopolsce, zwracają się do Pana Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z gorącym apelem o pilne pochylenie się nad naszymi problemami i podjęcie stosownych satysfakcjonujących nas decyzji. Koła nasze skupiają wszystkie korpusy osobowe. Każdy z nas ma za sobą niejednokrotnie bardzo długie i ciężkie lata służby wojskowej na różnych odpowiedzialnych – często bardzo odpowiedzialnych – stanowiskach służbowych w większości w jednostkach operacyjnych, głównie w małych garnizonach. Stanowiska te wymagały stosownego wykształcenia, ciągłego doskonalenia, odpowiedniego doświadczenia a przede wszystkim poświęcenia, często kosztem własnego zdrowia, nierzadko rodziny. Nikt z nas nie liczył czasu spędzonego w jednostce dla dobra służby. Oczywiście, decydując się na służbę wojskową zdawaliśmy sobie sprawę czego oczekuje od nas Ojczyzna, stąd zadania staraliśmy się wykonywać rzetelnie z pełnym oddaniem i zaangażowaniem ufając, że ta sama Ojczyzna odpłaci się nam, tak jak to zostało zapisane w ustawie   z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Art. 2 (Dz. U. Nr 10 poz. 55):

1. Żołnierze zawodowi pełnią służbę w interesie Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta wymaga w każdych okolicznościach zdyscyplinowania, lojalności, poświęcenia.  

2. Państwo zapewnia żołnierzom zawodowym warunki umożliwiające pełne oddanie się służbie Narodowi i Ojczyźnie oraz zapewniające godziwe życie, rekompensując odpowiednio trud i wyrzeczenie związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej.

         Niestety Panie Marszałku na dzień dzisiejszy z powyższego zapisu a w szczególności pkt. 2 nie  pozostało nic, tylko gorycz, rozczarowanie i głęboka irytacja. Nasza godność i honor przez te wszystkie lata zostały poważnie nadszarpnięte. Czujemy się poniżeni, niepotrzebni a w ostatnich latach prześladowani, straszeni degradowaniem i traktowani jak drugi, gorszy sort.  Bardzo przykre jest to, że w społeczeństwie w szczególności w ostatnim czasie - poprzez różne media w tym prasę - utrwaliło się przekonanie jakie to wojskowi mają wysokie emerytury. Głęboko nieetyczne jest, że   nie pokazuje się prawdy tylko fałszuje rzeczywistość. Dla naszej grupy ok. 100 tys. emerytów i rencistów wojskowych, którzy odeszli z wojska przed 2004 r. często nie z własnej woli i z niepełnymi emeryturami jest to bardzo bolesne i niesprawiedliwe.  Przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukać się przede wszystkim w upolitycznieniu wojska i traktowaniu nas jak nie wojsko polskie tylko ludowe. W naszym przekonaniu właśnie konsekwencją takiej postawy były zmiany jakie zaszły w 1998 r., zresztą bardzo niekorzystne dla nas. Zmieniono ustawę z 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36) i włączono nas do systemu powszechnej waloryzacji a w roku 2004 w czasie restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP wprowadzono nowe grupy i stawki uposażenia, które spowodowały w stosunkowo krótkim czasie bardzo dużą rozpiętość między naszymi świadczeniami a uposażeniami żołnierzy zawodowych i obecnymi emeryturami. W rezultacie, bardzo szybko utrwalił się tzw. stary portfel, który drastycznie obniżył poziom życia nam i naszym rodzinom. Jest to bardzo trudne do zaakceptowania, tym bardziej, że nasze świadczenia często są o 50% niższe w stosunku do dzisiejszych emerytur wojskowych. Na pewno absolutnie nie do przyjęcia jest to, że bardzo duża grupa starszych oficerów i nie tylko, dzisiaj otrzymuje emeryturę żenująco niższą od podoficerów obecnie odchodzących do rezerwy - z taka samą wysługą. Okazuje się, że nawet szeregowy żołnierz zawodowy w wojsku, aktualnie odbiera uposażenie wyższe od niejednego starszego oficera, bo ok. 5000 zł. Panie Marszałku chyba nie ma na świecie takiej armii żeby tak poniżyła i upokarzała żołnierzy, w tym starszych oficerów, jak w Polsce.  Przede wszystkim bardzo zły przykład dla obecnych i przyszłych żołnierzy zawodowych, którzy w wielu przypadkach są naszymi córkami, synami a niejednokrotnie wnukami. Stąd, Panie Marszałku nie zamierzamy milczeć i nadal być pokornymi gdyż przez tyle lat z małymi wyjątkami i to głównie w ostatnim czasie, nikt specjalnie z najwyższych organów państwa nie pochylił się aby tę bardzo wstydliwą i żenującą sytuację zmienić.

        Liczymy na Pana jako Marszałka, oczekujemy głębokiej empatii, zrozumienia i zainteresowania  oraz radykalnych działań na rzecz odbudowy zszarganego naszego etosu, godności i honoru, głównie poprzez: 

                                               

1.   Przywrócenie właściwych relacji pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a organami Państwa i Ministerstwem Obrony Narodowej;

2.  Likwidację tzw. starego portfela i przywrócenie praw nabytych zawartych w ustawie z 10. grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (w tym wypracowanie właściwych proporcji między poszczególnymi korpusami do poziomu obecnych emerytur); 
3.  Stworzenie warunków do honorowego awansowania tych, którzy w czasie służby spełniali do tego formalne warunki oraz spełniają także obecnie będąc w rezerwie czy w stanie spoczynku;

4.   Uchwalenie ustawy dającej możliwość wypłaty drugiej emerytury dla pracujących byłych żołnierzy zawodowych i odprowadzających z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne;
5. Wprowadzenie rozwiązań, które zapewniałyby właściwą opiekę nad byłymi żołnierzami i ich rodzinami gdyż działalność Wojskowych Biur Emerytalnych w tym względzie absolutnie nie zdaje egzaminu.

 

      Uważamy, że sprawy te są sprawami honoru i dobrej woli naszego Państwa oraz Pana jako Marszałka Sejmu, w którym pokładamy nadzieję na poprawę naszej sytuacji, tak jak to czyniono i czyni się w przypadku innych grup społecznych. My zaś zapewniamy Pana o naszym szerokim poparciu w dążeniu do naprawy Rzeczypospolitej.   

Z wyrazami szacunku i uznania

Płk dr (s) Zygmunt Maciejny  

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z wielką nadzieją wkraczamy w nowy 2024 rok. Nadzieja nasza bierze się z długo oczekiwanego wyborczego zwycięstwa sił demokratycznych. Wierzyliśmy, że gdy ta chwila nadejdzie zatriumfuje sprawiedliwość, która po ośmiu latach naszego upokorzenia pozwoli powrócić nam do grona organizacji Polsce potrzebnych. Dziś trudno jeszcze ocenić na ile skutecznie potoczy się realizacja programu zwycięskiej koalicji i jaka będzie przyszłość organizacji pozarządowych. Chyba przyjdzie nam trochę poczekać na pełną stabilizację i przywrócenie normalności w życiu społecznym.

Mimo obiecującej perspektywy nasz Związek stoi na granicy przetrwania. Zmniejszający się stan liczbowy, przy braku nowych przyjęć, zaczyna być stanem niebezpiecznym. W wielu przypadkach władze kół, Zarządów Wojewódzkich i Zarządów Rejonowych radzą sobie bardzo dobrze. Niestety mamy też przypadki rozwiązywania kół, odchodzenia pojedynczych członków, czy też całkowitego marazmu funkcjonowania. Odnotowujemy również przypadki zabierania lub próby przechwytywania naszych struktur przez budzące się nowe organizacje, kuszące awansami za pieniądze lub odznaczeniami. To przykre, że niektórym kolegom marzą się stopnie wyższe niż osiągnięte w czasie służby wojskowej. Są to złudne nadzieje, bo warunki mianowania na wyższe stopnie w Siłach Zbrojnych RP określają odpowiednie regulacje prawne, a nie statuty powoływanych stowarzyszeń.

Ze zmniejszaniem liczby członków naszej organizacji wiążą się inne nasze kłopoty. Podstawowym z nich jest nieopłacanie bądź nieodprowadzanie składek członkowskich. Każdego roku Zarząd Główny, zgodnie ze statutem, podejmuje uchwałę dotyczącą wysokości składek członkowskich odprowadzanych na potrzeby władz wojewódzkich i rejonowych oraz naczelnych. Jednak coraz częściej dochodzą nas informacje o tym, że koła, ZW i ZR same określają wysokość opłacanych składek. Często poziom ich naliczenia nie wystarcza na pokrycie własnych działań nie mówiąc już o utrzymaniu Biura Związku. Do niektórych kolegów zdaje się nie docierać, że zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa powodują wzrost kosztów osobowych i innych.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Bez biura i jego pracowników nie ma szans na dalsze funkcjonowanie Związku. Informuję, że ani jeden członek Prezydium, ani jeden członek Zarządu Głównego nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Niejednokrotnie koszty podróży służbowych pokrywają oni z własnych środków. Procentowe naliczanie składek jest najsprawiedliwszą metodą, określającą jednakowy udział procentowy od naszych dochodów. Odnosi się wrażenie, że od wielu lat nie są naliczane składki od aktualnych wysokości otrzymywanych emerytur. Deklaracji członków o wysokości ich dochodów nie mogą wymagać skarbnicy.

Zwracam się zatem do Was i poczucia wspólnej odpowiedzialności za losy Związku abyśmy w roku 2024 złożyli deklaracje o swoich aktualnych dochodach. Pozwoli to nam wszystkim prowadzić dalszą działalność związkową w miarę sprawnie. Zarząd Związku ze swej strony podejmie wszelkie działania w stosunku do nowego kierownictwa MON, aby doprowadzić do podpisania porozumienia, którego efektem będzie powrót do jednostek i instytucji wojskowych, a także wsparcie finansowe Związku. Dzięki wsparciu Czytelników i Sympatyków Głosu Weterana i Rezerwisty udało się nam uratować nasz organ prasowy, który jest ewenementem wśród innych organizacji skupiających byłych żołnierzy. Chcemy być z Wami i pracować dla Was. Prosimy tylko o wspólne poczucie odpowiedzialności za nasz Najpiękniejszy i wciąż Największy Związek.

W Nowym 2024 roku życzę Koleżankom i Kolegom dużo zdrowia, radości życia, szczęścia w rodzinach i aktywności w pracy na rzecz naszego Związku, który jest nadzieją wielu z nas na obronę naszego honoru i godności za lata uczciwej służby Ojczyźnie i Rodakom.

PREZES ZWIĄZKU

płk w st. spocz. Marek BIELEC


 


Szanowni Koledzy

W dniu 14. lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14. kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, zwana w skrócie „drugą dezubekizacją”.

Postanowieniami tej ustawy mogą zostać objęci żołnierze w rezerwie lub stanie spoczynku, którzy podjęli pracę w służbie cywilnej lub administracji państwowej, którzy wcześniej  mogli się znaleźć w zainteresowaniu służ specjalnych. Niewielu  wie jakie informacje służby zgromadziły na  nich.

Nowelizacja zawiera przepisy uniemożliwiające zatrudnienie w korpusie służby cywilnej oraz w urzędach państwowych osób, które w okresie od dnia 22. lipca 1944 r. do dnia 31. lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub były współpracownikami tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Wynika z nich zakaz kontynuowania stosunku pracy osób już zatrudnionych, spełniających te przesłanki oraz zatrudnienia takich osób w przyszłości. Stosunek pracy z tymi osobami wygasa z mocy prawa. Osoby takie nie mają prawa do żadnych świadczeń.

Na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych  (https://fssm.pl/category/aktualne/) opublikowane zostały: komentarz -  „Chorej „dezubekizacji” ciąg dalszy” oraz  informacja prawna   „Lustracja urzędników. Co zrobić po zwolnieniu?”.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz przesłanie niniejszej informacji do podległych kół.


UCHWAŁA PROGRAMOWA XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

do pobrania TUTAJ


APEL XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

do pobrania TUTAJ


Warszawa, 16 stycznia 2022 r.

Koleżanki i Koledzy!

Represjonowani!

        Jeśli ktoś był dotąd pewny swoich świadczeń lub zarobków, to dziś tę wiarę zapewne utracił. „Polski Ład” okazał się programem nie tylko fatalnie wprowadzanym, ale również przy okazji edukacyjnym. Rządzący mimowolnie uświadomili znacznej części społeczeństwa co to znaczy stracić część praw nabytych. Oczywiście skala tych „potrąceń” jest zupełnie inna niż w przypadku ustawy represyjnej, mimo to słuszne oburzenie wyrażają w zasadzie wszyscy dotknięci „Polskim Ładem”.

      Potężna inflacja, mordercze podwyżki cen gazu i energii elektrycznej, to kolejne czynniki istotnie wpływające na nastroje społeczne. PiS nie jest w stanie zagłuszyć tego nawet swoją totalną propagandą serwowaną przez TVPiS i inne usłużne media. Ludzie się buntują, niezadowolenie wyrażają nawet dotychczasowi wyborcy partii Kaczyńskiego.

      Te nastroje oczywiście dają nadzieję na przyszłą zmianę, chociaż trzeba koniecznie brać pod uwagę jak silnie zdeterminowani są rządzący. Oni najlepiej wiedzą jakich przestępstw i nieprawidłowości się dopuścili. Strach przed odpowiedzialnością będzie ich pchał do najgorszych czynów, byleby utrzymać władzę. Za wszelką cenę.

      Logicznym wnioskiem jest zatem stwierdzenie, że sytuacja będzie się radykalizować. Musimy być gotowi do działania i wsparcia sił demokratycznych w walce z pisowskim reżimem.

      Pięć lat temu dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi zostało okradzionych. Nie słychać było powszechnego oburzenia. Dziś setki tysięcy obywateli (w tym również wyborców PiS) z niedowierzaniem patrzą na swoje konta bankowe i portfele. A przecież to oczywista oczywistość – zbrodnia nieukarana rozzuchwala. Mogli bezkarnie skrzywdzić 40 tysięcy ludzi i ich rodziny? To mogą krzywdzić miliony. O tym właśnie mówimy od pięciu lat. O 62 ofiarach śmiertelnych i dziesiątkach tysięcy osobistych tragedii. My wiemy kim są rządzący, część społeczeństwa dopiero się tego dowiaduje.

Życzę Wam dużo zdrowia i wytrwałości oraz samych pozytywnych rozstrzygnięć sądowych!

 Zawsze Wam wierny

Andrzej Rozenek


W bieżącym roku w czerwcu mija 40 lat od powstania ZŻWP

W linku do pobrania materiały, wspomnienia - TUTAJ 


USTAWA

z dnia 19-6-2020 roku
"Wyciąg"

Art. 28. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu: „1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”.


APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się z trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo - Rzeczpospolitą Polską. Szczególna koniunktura międzynarodowa po I wojnie światowej, rozpad trzech państw zaborczych i przede wszystkim wola Polaków zdecydowały o fenomenie Niepodległości.

czytaj więcej...


List do Premiera

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest zbulwersowane wypowiedzią Pana Premiera w Parlamencie Europejskim w dniu 4 lipca 2018 r. Odpowiedź Pana Premiera na pytanie eurodeputowanego Pana Janusza Zemke odbieramy jako lekceważenie konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, o której mowa w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej...


1.  Uprzejmie informujemy, że pod adresem internetowym  http://www.cmsur.pl/  uruchomiona została strona internetowa Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych.  Na razie zawiera ona informacje podstawowe, w razie potrzeby będzie rozbudowywana. Oczywistym jest, że najlepiej byłoby gdyby do potrzeby jej rozbudowy nigdy nie doszło. 

2. Informuję, że materiał "Wielka Lustracja" opublikowany został w weekendowym wydaniu Dziennika "Trybuna".  Bardzo dziękuję nieznanej osobie, która przesłała go do gazety. Okazało się, że  wzbudził on spore zainteresowanie. Wyrazem tego było kilkanaście telefonów z prośbą o dodatkowe informacje, które odebrałem od poniedziałku do środy. O dziwo przeważały telefony byłych żołnierzy służby zasadniczej obawiających się o swoje emerytury.  W związku z powyższym przesyłam do ewentualnego wykorzystania artykuł w postaci gazetowej. Proponuję rozważenie zamieszczenia go na Waszych stronach internetowych. Zachęcam również do informowania osób zainteresowanych o stronie internetowej Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych, na której będą zamieszczane aktualne i bardziej szczegółowe informacje.

czytaj więcej...

Henryk Budzyński


Degradacje żołnierzy

     MON przygotowało projekt ustawy, który umożliwi spełnienie zapowiedzi ministra Antoniego Macierewicza o pozbawieniu stopni generalskich Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Ale przy okazji otworzy drogę do degradacji wszystkich byłych żołnierzy i oficerów.

czytaj więcej...


Do emerytów wojskowych

     Wiemy wszyscy, że 5 grudnia 2016 r. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Dotyczy on obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych. W sensie legislacyjnym jest on wiernym odwzorowaniem uchwalonej 16 grudnia 2016 r. ustawy represyjnej obejmującej policjantów i funkcjonariuszy służb ochrony państwa i niesie za sobą analogiczne skutki.

czytaj więcej...


Wojna pis z emerytami wojskowymi

Plan drastycznego obniżenia emerytur żołnierzom, którzy w czasie PRL służyli w formacjach uznanych dziś za "niesłuszne", stanął podkomendnym prezesa ością w gardle. I nie ma tego jak przełknąć, ani wypluć.

czytaj więcej...


Brutalna prawda o armii Macierewicza
Eksperci nie mają wątpliwości

Pod jego rozkazami wywiad wojskowy przestał praktycznie istnieć. Szef MON dzieli najsilniejszą dywizję pancerną w Polsce, osłabiając jej wartość bojową. To spełnienie marzeń każdego rosyjskiego dowódcy. Ściany wschodniej na pierwszej linii mają bronić zamiast żołnierzy zawodowych, weekendowi. Amerykanie nawet nie chcą z Polską rozmawiać na temat przekazania w ręce Macierewicza rakiet Tomahawk.

czytaj więcej...


Protokół z posiedzenia "okrągłego stołu"
służb mundurowych

warto poczytać...


Obecna sytuacja w armii

Poniżej ciekawy tekst dotyczący sytuacji w armii - dla mnie anonimowego autora, bo nie podpisany - ale wart przeczytania.
Exodus żołnierzy wyklętych oznacza inwazję marcowych majorów.

czytaj więcej...


Polecamy zapoznanie się z opinią
Biura Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA prof. dr hab. Marek Chmaj Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy Sp. k. Warszawa

czytaj więcej...


List jeszcze oficera WP

Jeszcze jestem oficerem WP, choć pewnie już niedługo… Przeżyłem różne rządy i wielu ministrów, ale nigdy dotąd etos armii, ranga munduru i żołnierski honor nie leżały tak nisko jak obecnie. Wystarczyło niewiele ponad rok, by wszystkie te wartości legły w gruzach. Nie jest to czas dla prawdziwych żołnierzy, dla ludzi honoru. To okres żniw dla koniunkturalistów, osób bez charakteru, bez moralnego kręgosłupa i bez odwagi (nawet tej cywilnej).

czytaj więcej...


List byłego żołnierza
Żandarmerii Wojskowej do władzy

Jestem byłym żołnierzem zawodowym żandarmerii wojskowej. Pamiętam, jak w okresie mojej służby podkreślano, że właśnie "żołnierzem", a nie funkcjonariuszem, choć to formacja o charakterze stricte policyjnym i dziś jej widocznym wyróżnikiem są oznaczenia "MP"-military police – policja wojskowa.

czytaj więcej...


US Army w Polsce broni i płaci

Każdy ponosi koszty pobytu – tłumaczy MON zasady finansowe obecności sojuszniczych wojsk w Polsce.
Na poligonie w Drawsku Pomorskim rozpoczęły się holenderskie ćwiczenia Bison Drawsko 2017. Bierze w nich udział 4,5 tys. żołnierzy z sześciu państw. W manewrach wezmą też udział amerykańscy żołnierze, którzy wzmacniają teraz wschodnią flankę NATO.

czytaj więcej...


MON o planach na 2017 rok

Premier Beata Szydło przegląd podległych jej resortów rozpoczęła od spotkania z szefami MON i MSWiA. Zapowiedziała, że priorytetem dla rządu PiS w tym roku będzie bezpieczeństwo. W szerszym kontekście ma nad nim czuwać minister Antoni Macierewicz.

czytaj więcej...


Pismo Prezesa ZG do Prezydenta Europejskiej Organizacji Stowarzyszeń Żołnierzy

Znając Pana zaangażowanie w obronę praw żołnierzy zwracamy się do Pana z gorącą prośbą o udzielenie nam pomocy w obronie przed skrajnie krzywdzącymi rozwiązaniami prawnymi, wprowadzanymi przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, a skierowanymi przeciwko dużej grupie emerytów wojskowych.

czytaj więcej...


Weteran GROM wygarnia Macierewiczowi

Minister Antoni Macierewicz organizuje swoje igrzyska nienawiści. Upokarza kolejne grupy oficerów. Łamie kręgosłupy, a jego publiczne wypowiedzi, to jak cios z plaskacza w twarz. Nie wiem jak generałowie mogą to jeszcze znosić.

czytaj więcej...


Dryfowanie na obrzeżach NATO

Gdy słyszę o rewolucji, która może dotknąć tysięcy oficerów, chorążych i podoficerów, także wdów po zmarłych żołnierzach, czuję dyskomfort – pisze wojskowy.

czytaj więcej...


Degradacja żołnierzy

 

Szef MON Antoni Macierewicz chce mieć prawo degradacji żołnierzy będących już poza armią, także tych, którzy już nie żyją. Brzmi dość zaskakująco, ale taka polityka kadrowa w zaświatach - jak ironicznie o tym projekcie mówią jego krytycy...

czytaj więcej...


CD czystki w armii

 

Seria dymisji generałów i pułkowników - z najważniejszym dowódcą na czele. Jak mówią sami wojskowi, to prawdziwa czystka. Jak wynika z relacji odchodzących oficerów, to czystka robiona rękoma

czytaj więcej...


Tylko do Panów wojskowych


To nie my, dzisiejsi emeryci, tworzyliśmy rzeczywistość, w której przyszło nam żyć i pracować


Czystka w armii


      Zbiorowe odejście kluczowych dowódców to czerwona kartka dla ministra Macierewicza. l karny dla demokracji, bo wraz z nimi odchodzi również niezależna i odporna na polityczne naciski armia.
      Pułkownik A. w styczniu pożegna się z mundurem. Właśnie wszczęto wobec niego procedurę odejścia z armii w trybie natychmiastowym. A. jedynie może domyślać się, dlaczego po 20 latach służby kierownictwo resortu uznało, że „ważny interes armii" wymaga jego odejścia.Witajcie w nowej bajce


Do odważnych świat należy...
Brawo panie pułkowniku za postawę żołnierzaProszę zajrzeć na stronę FSSM RP i na Facebooku
albo na Twitterze

Zachęcamy również do odwiedzenia strony
Zarządu Głównego ZŻWP, odnośnik obok


NOWY WZÓR LEGITYMACJI

zobacz rozporządzenie MON


     W przeddzień dnia 1 listopada delegacja WZW oddała hołd pamięci żołnierzom poległym w czasie wyzwalania ziem zachodnich pod pomnikiem Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego na poznańskiej Cytadeli

       
W maju 2015 roku na Poznańskiej Cytadeli odbyła się doniosła uroczystość związana z odsłonięciem pomnika „Żołnierzom 2 Armii WP”. Poprzedziła ja kilkuletnie przygotowania sięgające października 2009 r., kiedy to powołano do życia Komitet Budowy Pomnika. W jego skład weszli nieczynni już zawodowo generałowie Wojska Polskiego mieszkający w Poznaniu, dowódcy poznańskich jednostek i instytucji wojskowych, poznańscy parlamentarzyści, a także Prezesi Stowarzyszeń i Związków skupiających kombatantów i byłych żołnierzy Wojska Polskiego.

czytaj więcej...

fotografieKartka z kalendarza na stronę

 

Sentencja dnia: 

Adres:


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki

ul. Wysoka 5/1,  61-850 PoznańTelefon
:

 

Biuro:  618 519 712

 

Prezes:  604 152 192
e-mail      Konto bankowe:

mBank

 

86 1140 2004 0000 3602 7867 0985


NIP: 778-14-01-512
KRS:
0000141267ZAWIESZONE


Biuro Wielkopolskiego Zarządu pełni dyżury w każdą środę

od 1000 do 1300

 

Cennik na rok 2024Stronę odwiedziło  Liczniki  zainteresowanych

od grudnia 2012 r. 


 

Prognoza pogody

 
 
 
@copyright WZW ZŻWP

Aktualizacja strony: 26.06.2022 19:04