WIELKOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKIStrona główna
ZŻWP ZG
Info z WZW i Kół
Władze WZW
Historia WZW
Informacje bieżące
Bibliografia
Kontakt
Galeria zdjęć
Do pobrania
Ciekawe linki

 

Pan Emmanuel Jacobs
Prezydent Europejskiej Organizacji Stowarzyszeń Żołnierzy

Rue John Waterloo Wilson 78

1000 Brussels
BELGIUM

Dotyczy: naruszenia zasad praworządności i pozbawienia praw nabytych przez żołnierzy Sił   Zbrojnych RP.

 

Znając Pana zaangażowanie w obronę praw żołnierzy zwracamy się do Pana z gorącą prośbą o udzielenie nam pomocy w obronie przed skrajnie krzywdzącymi rozwiązaniami prawnymi, wprowadzanymi przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, a skierowanymi przeciwko dużej grupie emerytów wojskowych.

Dnia 2 grudnia 2016 r. rząd skierował do parlamentu projekt „ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin”. Projekt ustawy przewiduje drastyczne obniżenie wysokości emerytur wojskowych, w tym za służbę po 1990 r., to jest po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności.  Podkreślamy, że chodzi o żołnierzy którzy po 1990 r. ponownie złożyli przysięgę na wierność Ojczyźnie i często z narażeniem życia, jej służyli lub służą.

Podczas prac nad nim zlekceważono wszelkie przepisy Regulaminu Prac Rady Ministrów dotyczące zasad postępowania z projektami dokumentów rządowych. Projekt ustawy:

1)     nie został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów,

2)     nie został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji,

3)     nie został poddany uzgodnieniom i konsultacjom społecznych, ani opiniowaniu przez organizacje zrzeszające emerytów wojskowych,

4)     nie był rozpatrywany przez Komitet Stały Rady Ministrów,

5)     nie został rozpatrzony przez komisję prawniczą,

6)     nie został rozpatrzony przez Radę Ministrów.

 

Projekt ustawy powstawał w atmosferze kłamstwa. W dniu 5 lutego 2016 r. Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej – Rzecznik Prasowy, Pan Bartłomiej Misiewicz, w reakcji na obawy w wojsku dotyczące m. in. warunków przechodzenia na emeryturę, poinformował Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych (KONWENT), że w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w innych ministerstwach nie są w tej chwili prowadzone prace, które pogarszałyby sytuację żołnierzy zawodowych oraz emerytów wojskowych. Pan Bartłomiej Misiewicz podkreślił także, że takie prace nie są planowane w komórkach resortu obrony narodowej.

Informacja ta nie uspokoiła nastrojów w wojsku i dlatego Pan Bartłomiej Misiewicz powtórzył ją w dniu 7 marca 2016 r. podczas spotkania z przewodniczącym KONWENTU płk Marianem Babuśką i polecił opublikowanie jej na stronie internetowej KONWENTU. Wbrew tym zapowiedziom, na początku grudnia br. Pan Bartłomiej Misiewicz uzasadniał w mediach komu zostanie zmniejszona emerytura.

Projekt ustawy narusza prawa obywatelskie poprzez możliwość obniżania emerytur wojskowych za okres służby dla demokratycznego państwa tylko za sam fakt pełnienie służby w wymienionych w projekcie formacjach i instytucjach wojskowych (w tym wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym). Jest to stosowanie odpowiedzialności zbiorowej i ma charakter represji. W odniesieniu do rent inwalidzkich projekt drastycznie obniża renty inwalidzkie żołnierzom, którzy pomimo tego, że służyli we wskazanych organach i instytucjach, lecz ich inwalidztwo powstało w okresie służby na rzecz demokratycznego państwa. Jest to rażąca dyskryminacja w porównaniu do żołnierzy, którzy w tych formacjach nie służyli.

Ustawa jest całkowitym zaprzeczeniem składanych nam przez rząd RP zobowiązań i bezprzykładnym zignorowaniem zasady ciągłości państwa po 1990 r.

Pozostaje on też w jaskrawej sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wydanym w 2010 roku, w sprawie K6/09, który stwierdził, że:

"Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego" (pkt 10.4.2, str. 83 orzeczenia TK) … „Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie".

Według projektu ustawy każdy żołnierz, który choć jeden dzień przed 1990 r. służył w  tzw. „organach państwa totalitarnego” (określenie wykreowane dowolnie przez autorów projektu)  będzie miał drastyczne zmniejszoną emeryturę,  bez względu na swoje zasługi i lata służby dla wolnej Polski.   Analogiczne, bezzasadne i bezprawne restrykcje obejmą uprawnionych do rent inwalidzkich i rent rodzinnych. Według naszych szacunków, ustawa ta obejmie do 100 000 emerytów różnych służb i ich rodziny, w tym także pobierających renty i renty rodzinne, nawet tych, których kalectwo powstało w trakcie wykonywania zadań służbowych.

W głębokim przekonaniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i innych organizacji tak drakońska i nonsensowna ustawa narusza podstawowe zasady konstytucyjne, takie jak ochrona praw nabytych, niedziałania prawa wstecz, zaufania obywateli do państwa, niestosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej i ma z gruntu charakter represyjny. Nieskrywanym celem działania obecnej ekipy rządzącej są „oszczędności budżetowe”, nieuwzględniające losy ludzi i skutkujące tragediami rodzinnymi.

Mamy świadomość, że to, co spotyka teraz emerytów wojskowych i policyjnych może wkrótce spotkać każdą grupę zawodową za lata pracy przed 1990 r.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego byłby wdzięczny gdyby Pan Prezydent, wykorzystując swoje stanowisko i autorytet, zechciał podjąć działania zmierzające do respektowania przez władze polskie zasad państwa prawa, zgodnych z Konstytucją RP i wartościami, którymi kieruje się Unia Europejska.

 

Licząc na Pańską przychylność i zrozumienie, łączę wyrazy najwyższego szacunku.

 

   P R E Z E S

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała

 

 

 

na górę